Đồng Nguyên LIệu

Đồng Tấm

Đồng Nguyên LIệu

Đồng thanh

Đồng Nguyên LIệu

Đồng thỏi

Atimon nguyên liệu

Mua bán Antimon thỏi

Đồng Nguyên LIệu

Mua bán dây đồng

Niken Nguyên Liệu

Mua bán Niken thỏi

Quặng Các Loại

Mua bán Quặng chì

Quặng Các Loại

Mua bán Quặng sắt

TiTan Nguyên Liệu

Mua bán Titan thanh

Hàng Nguyên Liệu

Thu mua bismut thỏi

Hàng Nguyên Liệu

Thu mua magie thỏi

Silic Nguyên Liệu

Thu mua Silic thỏi

Atimon nguyên liệu

Atimon Thỏi

Hàng Nguyên Liệu

Bi Kẽm

Chì nguyên liệu

Chì Thanh

Chì nguyên liệu

Chì Thỏi

Hàng Nguyên Liệu

Dây Kẽm

Hàng Nguyên Liệu

Kẽm Tấm

Hàng Nguyên Liệu

Kẽm Thanh

Hàng Nguyên Liệu

Kẽm Thỏi

Nhôm Nguyên Liệu

Nhôm Tấm

Nhôm Nguyên Liệu

Nhôm Thanh

Nhôm Nguyên Liệu

Nhôm Thỏi

Hàng Nguyên Liệu

Thiếc cuộn

Hàng Nguyên Liệu

Thiếc Hàn

Hàng Nguyên Liệu

Thiếc thanh

Hàng Nguyên Liệu

Thiếc Thỏi