Atimon nguyên liệu

Atimon Thỏi

Hàng Nguyên Liệu

Bi Kẽm

Chì nguyên liệu

Chì Thanh

Chì nguyên liệu

Chì Thỏi

Hàng Nguyên Liệu

Dây Kẽm

Hàng Nguyên Liệu

Kẽm Tấm

Hàng Nguyên Liệu

Kẽm Thanh

Hàng Nguyên Liệu

Kẽm Thỏi

Nhôm Nguyên Liệu

Nhôm Tấm

Nhôm Nguyên Liệu

Nhôm Thanh

Nhôm Nguyên Liệu

Nhôm Thỏi

Hàng Nguyên Liệu

Thiếc cuộn

Hàng Nguyên Liệu

Thiếc Hàn

Hàng Nguyên Liệu

Thiếc thanh

Hàng Nguyên Liệu

Thiếc Thỏi